Atgal á sàraðà  
Prasmingas įvykis biznio ir vadybos fakultete

doc. Jonas Čepinskis

Rugsėjo 10 dieną jungtiniame Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto habilitacinio komiteto posėdyje VDU Biznio ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Zigmas Lydeka tapo habilituotu socialinių mokslų - ekonomikos - daktaru. Neseniai Lietuvos Mokslo taryba dekanui už habilitacijai pateiktą disertacinį darbą "Ekonominių sistemų gyvavimo procesų teorinis modeliavimas" suteiktą garbingą laipsnį patvirtino.

File1.pngNaujasis Biznio ir vadybos fakulteto habilituotas mokslų daktaras nuo rugpjūčio 23 dienos pradėjęs skaičiuoti keturiasdešimt šeštuosius gyvenimo metus, gimė Žynių kaime, Vilkaviškio rajone. Pabaigęs Arminų vidurinę mokyklą, apsisprendė pradėti studijas tuometiniame Kauno politechnikos instituto Inžinerinės ekonomikos fakultete. Tokia pasirinkimo kryptis lėmė tolesnius gyvenimo metus. Z.Lydeka aiškina, kad jį traukė Kaunas, o studijuoti norėjo ten, kur didžiausias konkursas. Tai buvo tarsi ir savęs patikrinimas, nes neįstojus laukė treji metai kareiviškos duonos.

Kaip gali patvirtinti skaitantieji šį tekstą, studijų metų laikas - ypač greitas. Jo tempą 1972-1977 metais jautė ir dabartinis Biznio ir vadybos fakulteto dekanas, sugebėdamas rasti laiko ir studijoms, ir prasmingoms studentiškoms pramogoms, darbui vasaros studentų statybiniuose būriuose.
Po aukštosios mokyklos baigimo sekė treji gražūs ir prasmingi pedagoginio darbo metai - dirbo asistentu KPI Politinės ekonomijos katedroje. Dauguma šios katedros kolegų tuo metu išminties ir patyrimo semtis vykdavo į gerai žinomą Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) universitetą. Vėl trejų metų periodas, ir į Kauną sugrįžo dvidešimt aštuonerių metų ekonomikos mokslų daktaras, šį mokslinį laipsnį pelnęs už Lietuvos darbo išteklių paskirstymo tyrimus. Pamažu bėgant dėstymu, moksliniu darbu užpildytiems metams, keičiamos pareigybės ir 1988 metais suteikiamas docento mokslinis vardas.

Atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą ir pradėjus jame veikti Ekonomikos fakultetui, Z.Lydeka pakviečiamas dėstyti ekonominės teorijos kursą. Pirmaisiais gyvavimo metais atkurtajam universitetui, kaip ir kitoms Lietuvos aukštosioms mokykloms, ypač stigo šiuolaikinių vadovėlių. Universitetas gavo dovanų dviejų kanadiečių profesorių parengtų vadovėlių: "Mikroekonomika" ir "Makroekonomika", išleidimo teises. Kam teko versti ir redaguoti vadovėlius, gerai supranta, kiek daug laiko, jėgų ir entuziazmo teko išeikvoti Z.Lydekai, kol tie vadovėliai pasirodė knygų lentynose. Šiame darbe sukauptas patyrimas vėliau buvo prasmingai panaudotas adaptuojant pagal Junior Achievement programą dar tris vadovėlius "Taikomoji ekonomika". Vis labiau gilindamasi į patrauklius ekonominės teorijos sluoksnius, mąsli mokslininko mintis pajuto poreikį teoriškai išnagrinėti ir jo akyse vykstančius didelius pokyčius realioje ekonominėje aplinkoje. Vis gausesni ir brandesni tapo Z.Lydekos kasmetinių mokslinių publikacijų darbai. Stažuotės Jungtinėse Amerikos Valstijose, D.Britanijoje, Rusijos mokslo institucijose teikė didelės naudos bręstant ir kristalizuojantis idėjoms, jų logiškam interpretavimui. Todėl vis dažniau kolegos pateikdavo ir natūraliai susiformavusį klausimą - kada fakultete turėsime naują habilituotą mokslų daktarą.

Praėjusių mokslų metų rudenį dr. Z.Lydeka pradėjo eiti Biznio ir vadybos fakulteto dekano pareigas. Reiklus sau, jis pasižymi reiklumu ir kolegoms, dėstytojams bei studentams; tai Fakulteto bendruomenė iš esmės įvertino teigiamai. Dekano kasdieniniai darbai "surydavo" vis daugiau ir daugiau darbo valandų, bet tvirtai duotas žodis, kad habilitacijai reikalingas darbas bus padėtas ant stalo pavasarį, nebuvo sulaužytas. Šalies mokslinė visuomenė buvo informuota apie rugsėjo 10 dieną Vilniaus universitete įvyksiantį viešą habilitacinio komiteto posėdį. Habilitacinio komiteto pirmininkas profesorius hab. dr. S.Martišius ir komiteto nariai: profesoriai habilituoti daktarai - J.Čičinskas, R.Grigas, V.Gronskas, A.V.Rutkauskas, A.Vasiliauskas, P.Zakarevičius po - 4 val. trukusio viešojo gynimo buvo vieningi - dr. Z.Lydeka skelbiamas habilituotu socialinių mokslų (ekonomikos) daktaru.

Iš lotynų kalbos į šiandienos mokslinį leksikoną atėjęs žodis habilitis reiškia tinkamas, patikrintas, patikimas. Būtent tokiame stiliuje ir tikimasi tolesnės habilituoto daktaro Z.Lydekos veiklos. Svarbiausiais ateities darbais jis laiko Biznio ir vadybos fakulteto strategijos įgyvendinimą, naujų studijų krypčių programų parengimą. Matyt, nepakanka vien tik džiaugtis aukštais stojančiųjų į Fakultetą konkursais. Viskas šiame pasaulyje keičiasi, pastoviu tikriausiai gali būti laikomas tik pats kitimas. Kitų aukštųjų mokyklų panašios krypties fakultetai sparčiai žengia priekin, gausina savo inovacijų kraitį. Mūsų universiteto Biznio ir vadybos fakulteto dekanas habilituotas daktaras Zigmas Lydeka mano, kad jo vadovaujama organizacija turėtų kuo pilniau atskleisti turimą potencialą: Fakulteto absolventų - Lietuvos bei užsienio firmose, o dėstytojų - mokslinėje, akademinėje ir konsultacinėje veikloje.

Habilitacinio darbo rengimas kiek pristabdė darbus, kuriems Z.Lydeka jau sakėsi esąs seniai pasirengęs. Pirmiausiai tai Ekonominių teorijų istorijos vadovėlis, labai reikalingas ekonominius mokslus studijuojantiems studentams. Paskutinis tokio pobūdžio leidinys buvo 1936 m. tuometinio Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos profesoriaus P.Šalčiaus parašyta knyga. Antras prasmingas darbas, kurio nemaža dalis jau surinkta kompiuteryje, - ekonomikos pagrindų vadovėlis vidurinėms mokykloms. Ne visiškai normalu, kad taip išaugus ekonomikos reikšmei ir svarbai, jau beveik suaugę vidurines mokyklas baigiantys žmonės turi tiek nedaug teorinių žinių apie ūkinį gyvenimą. Trečioji knyga jau beveik baigta ir likę tik paskutiniai štrichai - tai disertacinio darbo pagrindu parengta monografija. Z.Lydeka mano, kad šios knygos turėtų pasirodyti sekančiais metais. Gerai, jei tai būtų kurio nors mėnesio dešimtoji diena, nes jo gyvenime ši diena kažkodėl įgavo ypatingą prasmę. Lapkričio dešimtoji - pirmosios disertacijos gynimo diena, gegužės dešimtoji - priimtas viešam gynimui habilitacinis darbas ir jau pirmame šio teksto sakinyje paminėta rugsėjo dešimtoji.


(c) Universitas Vytauti Magni