Atgal á sàraðà  
Senate

Gruodžio 22 d. įvykusiame VDU Senato posėdyje, kuriame dalyvavo ir Tarybos nariai, svarstyta ir nutarta:

Senato pirmininkas prof. R.Juknys pasveikino visus su artėjančiomis šventėmis – šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Taip pat buvo pasveikinti du Senato nariai – akad. Vytautas Statulevičius ir prof. Antanas Tyla – neseniai atšventę garbingus jubiliejus.

Mokslo pedagoginiai profesoriaus vardai suteikti Socialinių mokslų fakulteto dekanui habil. dr. Rimantui Laužackui ir Edukologijos katedros dėstytojui habil. dr. Kęstučiui Pukeliui.

Vyko konkursas etatinėms vietoms užimti. Išrinkti:
Aplinkotyros fakultetas Biologijos katedra – mokslinis bendradarbis S.Šatkauskas
Biznio ir vadybos fakultetas – dekanas Z.Lydeka
Ekonomikos ir finansų katedra – profesorius Z.Lydeka
Humanitarinių mokslų fakultetas Lietuvių kalbos katedra – vyr. asistentė I.Savickienė
Lietuvių literatūros katedra – docentė I.Skurdenienė
Informatikos fakultetas Taikomosios informatikos katedra – docentė D.V.Petrikienė
Katalikų teologijos fakultetas Vilkaviškio vyskupijos filialas – direktorius K.Žemaitis
Socialinių mokslų fakultetas – Edukologijos katedra – profesorius K.Pukelis
Tarptautinės teisės ir politikos mokslų institutas Teisės katedra – asistentas M.Michalauskas
Kauno botanikos sodas. Iš dviejų kandidatų – L.Januškevičiaus ir R.Daubaro – Kauno botanikos sodo direktoriumi išrinktas R.Daubaras.

Senatas patvirtino universiteto struktūrinių padalinių reorganizavimą ir naujų padalinių steigimą:
Biznio ir vadybos fakulteto Ekonomikos ir finansų katedra reorganizuota į dvi katedras:
1. Ekonomikos katedrą,
2. Finansų katedrą.

Tarptautinės teisės ir politikos mokslų institutas reorganizuotas į du savarankiškus institutus:
1.Teisės institutą,
2. Politikos mokslų ir diplomatijos institutą,
3. Be to, įsteigtas Europos studijų centras.

Humanitarinių mokslų fakultete įsteigti nauji padaliniai:
1. Etnologijos ir folkloristikos tyrimų centras,
2. Genocido aukų gelbėjimo tyrimo centras.

VDU kartu su Kauno apskritimi įsteigė Kauno regiono Europos integracijos centrą.

Apsvarstytas Teisės instituto etikos kodeksas.

Patvirtinta kasmetinio konkurso mokslinei ir metodinei veiklai skatinti konkursinė komisija.
1. Prof. L.Pranevičius – Aplinkotyros fakulteto dekanas – komisijos pirmininkas
2. Prof. V.Razumas – Biochemijos instituto direktorius
3. Doc. A.Kulakauskas - VDU Istorijos katedros dėstytojas
4. Doc. dr. V.S.Vaičiūnas – Katalikų teologijos fakulteto dekanas
5. Prof. V.Kubilius – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tarybos pirmininkas
6. Prof. V.Stauskas – VDU Menų fakulteto dekanas
7. Prof. doc. N.Klebanskaja - Universiteto atsakingoji sekretorė
8. Prof. A.Goštautas – VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros vedėjas
9. Prof. A.Prazauskas – VDU Tarptautinės teisės ir politikos mokslų instituto direktorius
10. Prof. V.Šernas – VDU Edukologijos katedros profesorius
11. Prof. Z.Zinkevičius – VDU Lietuvių kalbos katedros profesorius

Rektorius prof. Vytautas Kaminskas pristatė antikrizinę VDU programą, kuri būtų vykdoma, jei Seimas patvirtintų tokį 2000 metų biudžetą, koks buvo numatytas projekte.

Senatas patvirtino tą programą.(c) Universitas Vytauti Magni