Atgal  sra  
Suformuotas universiteto Rektoratas

Į Senato posėdį, įvykusį gegužės 30 d., jo nariai rinkosi labai rimtai nusiteikę. Per praeitą posėdį išrinkę naujai kadencijai rektorių prof. Vytautą Kaminską, dabar turėjo išrinkti Rektoratą, kuris padėtų jam vadovauti Universitetui per visą kadencijos laikotarpį. Rektoriui pasiūlius Senatas slaptu balsavimu mokslo prorektoriumi išrinko prof. Liudviką Pranevičių. Studijų prorektorium naujai kadencijai išrinktas prof. Povilas Zakarevičius. Tarptautinių ryšių prorektoriumi išrinktas prof. KĘSTUTIS PUKELIS.

Po to buvo išrinkti fakultetų dekanai: Ekonomikos ir vadybos fak. – prof. Zigmas Lydeka; Humanitarinių mokslų fak. – prof. Romualdas Apanavičius; Informatikos fak. – prof. Ignas Skučas; Katalikų teologijos fak. – mons. doc. Vytautas Vaičiūnas; Socialinių mokslų fak. – prof. Rimantas Laužackas. Politikos mokslų ir diplomatijos instituto direktorius – doc. Antanas Kulakauskas; Teisės instituto direktorius – dr. Tadas Klimas. Studentų reikalų tarnybos direktorius – doc. Juozas Augutis. Menų fak. ir Gamtos mokslų (buvusio Aplinkotyros) fak. dekanų kandidatūros kol kas nebuvo siūlomos balsavimui. Laikinai einančių šių fakultetų dekanų pavardės bus paskelbtos rektoriaus įsakymu.

Išrinktieji vadovai pradės eiti pareigas nuo liepos 1 d.

Toliau tęsdamas savo darbą Senatas nutarė:

1. Buvo pritarta dabartinio Aplinkotyros fakulteto tarybos siūlymui pakeisti fakulteto pavadinimą ir nuo šiol vadinti jį Gamtos mokslų fakultetu. Taip pat nutarta Bendrosios ir biologinės chemijos katedrą pavadinti Chemijos katedra.

2. Paskelbti slapto balsavimo rezultatai: profesoriaus vardą siūloma suteikti habil.dr. Vidai Stravinskienei, docento: dr. Daliai Vieželienei ir dr. Minijai Tamošiūnaitei.
 
3. Įteikti mokslo pedagoginių vardų suteikimą patvirtinantys diplomai: profesoriaus – habil.dr. Pranui Žukauskui ir habil.dr. Vydūnui Šalteniui, docento – dr. Romualdui Dulskiui.

4. Įteikti daktarų diplomai. Humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktarės diplomas įteiktas Ingai Vaičekauskaitei, Socialinių mokslų srities edukologijos krypties – Irenai Žemaitaitytei.

5. Svarstytas Senato Studijų komiteto siūlymas sumažinti naujai įstojusiems studenams mokestį už mokslą. Nutarta taikyti šią nuostatą nuo 2001-2002 m.m.  Apie tai rašysime kitame numeryje.

6.Aplinkotyros fakulteto dekanui prof. L.Pranevičiui pasiūlius, nutarta už pasaulinius nuopelnus chromatografijos mokslų srityje ir aktyvų bendradarbiavimą su Vytauto Didžiojo universitetu Švedijos Karališkojo Uppsalos universiteto prof. Stellanui Hjerténui suteikti Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaro vardą. Plačiau apie šį žymų mokslininką –  kitame numeryje.

Kitas Senato posėdis įvyks birželio 27 d.(c) Universitas Vytauti Magni