Atgal  sra  
Rektoriaus kalba mokslų metų atidarymo proga

Ekscelencija Arkivyskupe Metropolite! Garbūs svečiai!
Brangūs Universiteto bendruomenės nariai!
Mielos pirmakursės ir šaunūs pirmakursiai!

Jubiliejinius akademinius metus pradeda Vytauto Didžiojo universitetas, – pavasario semestro pradžioje 2002 m. vasario 16-ąją minėsime Universiteto, kurio auditorijose pirmą kartą suskambo gimtoji lietuvių kalba, kurį buvo uždarę nacių ir sovietų okupantai ir kurį 1989 metų balandžio 28-tąją atkūrė Lietuvos ir išeivijos mokslo žmonės, įkūrimo 80-metį.

Naujus mokslo metus – XXI-ojo amžiaus pirmuosius mokslo metus pradeda daugiau kaip šeši tūkstančiai įvairių pakopų studentų: dieninėse ir neakivaizdinėse bakalauro studijose – per 4400, beveik 1000 magistrantų ir 200 doktorantų, tęstinio mokymo studijose perkvalifikuojama per 500 asmenų. Jie pasklis 7-iuose fakultetuose ir 3-juose studijų institutuose, kurie jungia 26 katedras, 21 mokslo ir studijų bei kitus centrus. Ir ne tik Kaune, bet ir Šv. Antano religijos studijų institute Kretingoje, Katalikų teologijos fakulteto Vilkaviškio vyskupijos filiale Marijampolėje, Baltijos vadybos institute Vilniuje.

Kaip niekad gausus pirmakursių būrys – beveik 1100 merginų ir vaikinų, sėkmingiausiai įveikusių konkursinius egzaminus, dieninėse studijose ir per 500 neakivaizdininkų – šiandien po priesaikos taps Vytauto Didžiojo universiteto studentiškos šeimos nariais. Džiugu, kad Jūs atvykote iš visos Lietuvos – ir iš visų didžiųjų miestų, ir iš rajonų centrų ir iš tolimų kaimelių. Ypač džiugu, kad didžiausią būrį savo abiturientų – per 50 – atsiuntė Kauno “Rasos” gimnazija, kuri šiais metais taps Vytauto Didžiojo universiteto gimnazija. Nelengva bus mūsų gražioms, o kas svarbiausia, protingoms  pirmakursėms – juk nelengva gauti iš valstybinio matematikos ar istorijos brandos egzamino daugiau kaip 90 balų, kad patektum į valstybės finansuojamas vietas. Ieškant širdies draugo teks žvalgytis kitose aukštosiose mokyklose, nes merginų į universitetą “prasiveržė” triskart daugiau nei vaikinų.
File2.pngNuotr. Tradicinė eisena per visą miestą į arkikatedrą baziliką

Tačiau šiame Universitete jūs rasite liberaliųjų studijų sistemą, kai priimama ne į siauras specialybes, bet į studijų kryptis, kai pirmieji dveji studijų metai skirti humanitariniam ir fundamentiniam lavinimui, užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo mokymui, kai studentas pats sudaro savo studijų programą, o specialybę galutinai pasirenka po pirmųjų dvejų studijų metų. Visa tai išskiria Vytauto Didžiojo universitetą iš kitų valstybės aukštųjų mokyklų. Tokių studijų pagrindinis tikslas – visapusiškai išsilavinęs, laisvas, kūrybingas universiteto absolventas, sugebantis greitai prisitaikyti prie besikeičiančių darbo ir rinkos sąlygų bei visuomenės poreikių. Ir tokių absolventų atkurtas Universitetas jau parengė beveik šešis tūkstančius – 3754 bakalaurus, 1960 magistrų, 110 mokslo daktarų.

Šiame universitete Jūs rasite modernią biblioteką, kuria galėtų pasidžiaugti ir ne vienas užsienio universitetas. Devyniose bibliotekos skaityklose apie 500 darbo vietų, iš kurių 65 kompiuterizuotos. Tuo pasigirti negali nė vienas Lietuvos universitetas. Šiandien atidarytos dvi puikiai įrengtos skaityklos – Vinco Čepinskio tiksliųjų mokslų skaitykla ir Stasio Šalkauskio teologijos skaitykla. Taip pratęsta graži tradicija – įamžinti dar du tarpukario Vytauto Didžiojo universiteto iškilūs rektoriai. Priminsiu, kad praeitais mokslo metais atidarėme Mykolo Riomerio teisės skaityklą ir Mykolo Biržiškos profesorių skaityklą.

Šiame universitete Jūsų laukia modernus Distancinių studijų centras, naujai sutvarkytos auditorijos, kompiuterių klasės ir laboratorijos, atjaunėjęs Sporto centras. Neužmirštas ir Jūsų dvasinis gyvenimas – viename iš didžiausių pastatų turime jaukią Universiteto koplyčią, kurioje Jūs galite susikaupti, o universiteto kapelionas kun. Leonas Zaremba visada pasirengęs suteikti Jums ganytojišką pagalbą.
File3.pngNuotr. Pirmakursiai duoda priesaiką

Du Universiteto pastatai puošia ne tik Universitetą ir Kauną, bet ir primena mūsų valstybės istoriją. Atstatant Rektorato pastatą, siekta išlaikyti tarpukario Lietuvos Vyriausybių Ministerių Pirmininkų rezidencijos savitumą bei išsaugoti S. ir S. Lozoraičių – tėvo, užsienio reikalų ministro ir diplomato, bei sūnaus, diplomato ir VDU Garbės daktaro, atminimą. Restauruoti Katalikų teologijos fakulteto pagrindiniai rūmai – tai stilizuotas renesanso ir klasicizmo formų pastatas, vertinamas, kaip vienas gražiausių ir moderniausių tarpukario Kaune. Jame įrengta Universiteto Didžioji aula – neabejotinai viena gražiausių ir puošniausių salių ne tik mieste, bet ir Lietuvoje.

Sveikinu Jus, mielas pirmakurses ir šaunius pirmakursius, pradėjusius pirmuosius mokslo metus Vytauto Didžiojo universitete; tikiu, kad po ketverių ar šešerių metų Lietuvos ūkis, kultūra, švietimas sulauks tokio pat gausaus būrio humanistinės orientacijos absolventų, suvokiančių savo sprendimų prasmę ir atsakomybę tautai ir valstybei.
File4.pngNuotr. Užsienio šalių studentai, šiais metais studijuojantys VDU

Į magistrantūrą  priimta per keturis šimtus universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų bakalaurų. Daugiausia iš jų pasirinko teisės studijų programas. Būsimųjų teisės magistrų laukia džiugi naujiena: praeitų mokslo metų pabaigoje Internetas sujungė Kauną su Mičigano valstija neeilinio įvykio proga – vienu metu Lietuvoje ir JAV buvo pasirašyta dviejų universitetų – Vytauto Didžiojo ir Michigan State universitetų sertifikatinė sutartis. VDU tapo pirmuoju universitetu Lietuvoje ir vienu iš nedaugelio Europoje, pasirašiusių tokią sutartį su Jungtinių Valstijų universitetais. Ši sutartis mūsų teisės magistrantams suteikia galimybę kartu su Vytauto Didžiojo universiteto diplomais įgyti Michigan State universiteto Detroito teisės koledžo, kuriam jau per 100 metų ir kuris yra viena geriausių teisės mokyklų JAV, sertifikatus transnacionalinėje teisėje. Šis aktas mums svarbus tuo, kad universitetas akreditavo teisės studijų programą viename didžiausių JAV universitetų. Bet jis svarbus ir tuo, kad nustebinome Ameriką savo informacinių technologijų lygiu.

Dar 1991 m. rudenį atkurtas Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaro vardo teikimo iškiliausioms mokslo, kultūros, politikos asmenybėms statusas. Pirmaisiais atkurto universiteto Garbės daktarais pripažinti profesoriai V.Landsbergis ir Č.Milošas bei ambasadorius S.Lozoraitis. Vėlesniais metais Garbės daktaro vardai suteikti profesoriams kunigams A.Liuimai ir A.Rubšiui, profesoriams M.Gimbutienei ir Z.Zinkevičiui, poetams V.Brazdžioniui ir A.Nykai-Niliūnui, dr. A.Razmai, dr A.Damušiui, kino menininkui J.Mekui, profesoriui E.Sennui ir arkivyskupui S.Tamkevičiui. Jie papildė aštuoniolikos iškiliausių tarpukario Lietuvos asmenybių, VDU Garbės daktarų – J.Baltrušaičio, J.Basanavičiaus, M.Biržiškos, A.Dambrausko-Jakšto, K.Griniaus, M.Yčo, P.Leono, J.Mačiulio-Maironio, P.Matulionio, P.Mašioto, O.Milašiaus, M.Pečkauskaitės, A.Smetonos, M.Staugaičio, V.Storastos-Vydūno, J.Šliūpo, J.Tumo-Vaižganto, P.Vileišio – gretas.

Šiandien Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaro regalijos įteikiamos žymiam mokslininkui chemijos mokslų srityje, Upsalos universiteto profesoriui Wilhelm Erinar Stellan Hjerten, daug prisidėjusiam įrengiant modernių cheminės analizės laboratorijų kompleksą Universiteto Gamtos mokslų fakultete. Universiteto bendruomenės vardu sveikinu naująjį VDU Garbės daktarą.

Rugsėjo 1-oji minima mūsų valstybėje kaip Laisvės ir Mokslo diena. Laisvė mums simbolizuoja ne tik tai, kad tą dieną paskutinis sovietų armijos kareivis paliko Lietuvą, bet ir tai, kad universitetų veiklos kertiniai akmenys yra akademinė laisvė ir autonomija. Mokslas – tai intelektualios visuomenės, taip vadinamos žinių visuomenės, laidas. Tad bendromis pastangomis siekime, kad mokslas ir studijos, kaip ir visas švietimas, taptų tikruoju, o ne tik jau daugelį metų įvairios pakraipos valdančiųjų politikų deklaruojamu valstybės prioritetu. Tik šis kelias leis mūsų Tėvynei Lietuvai užimti deramą vietą trečiojo tūkstantmečio Europoje.

Nuoširdžiai sveikinu Universiteto dėstytojus, darbuotojus, visus studentus, magistrantus ir doktorantus su pirmųjų XXI-ojo amžiaus mokslo metų pradžia. Sėkmės Tau, mūsų Alma Mater, žinių visuomenės amžiuje.

Rektorius prof. Vytautas Kaminskas


(c) Universitas Vytauti Magni