Atgal  sra  
Senate

Senato posėdyje, įvykusiame sausio 29 dieną, svarstyta ir nutarta.

1. Su garbingu 75-erių metų jubiliejumi pasveikintas Katalikų teologijos profesorius, Senato narys Pranas Vaičekonis.

2. Įteikti mokslinių vardų diplomai.

Habilituoto daktaro diplomai įteikti Ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytojams: Jonui Edmundui Kvederavičiui ir Remigijui Čiegiui; Humanitarinių mokslų fakulteto Kompiuterinės lingvistikos centro vadovei Rūtai Marcinkevičienei.

Daktaro diplomai įteikti: Jūratei Adomaitienei, Dariui Germanui, Editai Korzonaitei, Nomedai šatkauskienei, Linai Valiukaitei.

3. Rektorius prof. Vytautas Kaminskas pristatė 2003-ųjų metų mūsų Universiteto sąmatą. Jis informavo Senatą, kad šiais metais buvo visiškai pritaikyta biudžeto lėšų skyrimo metodika. Pagal ją 60 % visų lėšų skirta studijoms, 20 % mokslui ir 20 % ūkiui. Atidžiai išnagrinėję Rektoriaus pateiktas diagramas ir skaičius, Senato nariai šią sąmatą patvirtino vienbalsiai.

4. Labai karštai buvo svarstomi studijų prorektoriaus prof. Povilo Zakarevičiaus pristatyti dėstytojų pedagoginio krūvio skaičiavimo principai.Dėstytojų darbo krūvį sudaro trijų veiklos sričių (dėstymo darbų, mokslo darbų ir metodinių bei organizacinių darbų) darbo krūvių suma. Darbo krūvis metams –  1600 val.

Po svarstymų buvo nutarta parengti normatyvus darbų normoms skaičiuoti ir pateikti juos svarstymui iki kovo 15 dienos.

5. Vienu punktu papildytas „Studijų reguliaminas”.
14.20 punktas skamba taip: Studentas, pašalintas iš Universiteto už nepažangumą antrą kartą, praranda teisę grįžti į studijas.

6. Įvesta pataisa į 38 doktorantūros reglamento straipsnį. Jis dabar skamba taip: Atestacijos rezultatus svarsto Rektoratas. Jei Rektorato ir doktorantūros komisijos išvados dėl atestacijos nesutampa, universiteto Senatas motyvuotu Rektoriaus teikimu gali keisti doktorantūros komisijos sprendimą.

7. Apsvarstyti doktorantūros atestacinių komisijų pateikti sprendimai, kuriuos pristatė mokslo prorektorius prof. Liudvikas Pranevičius. Išsamiai buvo išnagrinėta doktorantų, priimtų nuo 1997 m. iki 2002 metų,  mokslinė veikla. Buvo pastebėta, kad 5 doktorantai, kurių doktorantūros terminas artėja į pabaigą (4-ti metai), iki šiol neturi išspausdinto nė vieno straipsnio moksliniuose leidiniuose. Nutarta sustabdyti jiems stipendijų mokėjimą ir duoti 2 savaičių terminą, per kurį jie turi pristatyti oficialias pažymas, kad jų straipsniai yra atiduoti spausdinimui ir bus išspausdinti I pusmetyje.

8. Patvirtintas doktoranto eksterno Valerijono Valicko doktorantūros vadovas prof. Pranas Žukauskas.

9. Nutarta padaryti kai kuriuos pakeitimus Botanikos sodo veikloje.

Pakeistas Botanikos sodo Įstatų 4.1 punktas, pagal kurį vietoj 12 žmonių jos Tarybą sudarytų 9 žmonės, iš kurių 4 renka Botanikos sodo mokslo darbuotojai, 4 skiria Senatas ir 1 vietą užima Botanikos sodo direktorius pagal savo pareigas.

Senatui nutraukus senosios Botanikos sodo Tarybos veiklą, į naująją Tarybą Senato sprendimu buvo pasiūlyti: prof. L.Pranevičius, prof. R.Gražulevičienė, doc. D.Mickevičius, Kauno apskrities viršininko pavaduotojas B.Kazakevičius.
Botanikos sodas įpareigotas organizuoti savo Tarybos narių rinkimus iki vasario 20 dienos.

Nutarta netvirtinti  pateiktų Botanikos sodo mokslinių laboratorijų vedėjų kandidatūrų, nes, Senato nuomone, jų darbą reikėtų laikyti nepatenkinamu (per jų vadovavimo laboratorijoms laikotarpį darbuotojų mokslinė veikla buvo labai vangi). Po svarstymo nutarta patvirtinti juos laikinai einančiais pareigas ir, jeigu per metus rezultatai nepagerės, skelbti naujus rinkimus.

Senatas nutarė pritarti siūlymui pavadinti VDU Didžiąją skaityklą Lietuvos universiteto (nuo 1930 metų – Vytauto Didžiojo) bibliotekos pirmojo direktoriaus prof. Vaclovo Biržiškos vardu.


(c) Universitas Vytauti Magni