Atgal į sąrašą  
Studijų kokybės užtikrinimas – Europos aukštojo mokslo prioritetas

Izabela Savickienė, VDU Studijų kokybės centro konsultantė

Studijų kokybės užtikrinimas yra vienas Europos aukštojo mokslo sektoriaus tobulinimo prioritetų. Salamankos konvencijoje (2001 m.), kurioje tęsiamos Bolonijos proceso idėjos, deklaruojama, kad studijų kokybė sąlygoja pasitikėjimą šiuo sektoriumi, jo svarbą, mobilumą, suderinamumą ir patrauklumą.

Atsižvelgiant į šį prioritetą, Vytauto Didžiojo universitete 2002 m. įkurtas Studijų kokybės centras (SKC) , kurio pagrindinės veiklos kryptys yra: studijų kokybės tyrimai; konsultavimas studijų kokybės užtikrinimo klausimais; studijų kokybės vertinimo metodologijos, metodikos ir priemonių kūrimas; nacionalinių ir tarptautinių projektų rengimas ir įgyvendinimas; teigiamos patirties sklaida nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu; leidyba ir šviečiamoji veikla.
20040112_122637_1.png
2002 m. SKC laimėjo Atviros Lietuvos fondo Švietimo ir mokslo programos projektą “Lietuvos universitetų studijų kokybės užtikrinimo sistemos kūrimas pasaulinės patirties kontekste”, kurio pagrindinis tikslas – remiantis pasauline patirtimi parengti Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelį. Šių  metų lapkričio 20 d. Vytauto Didžiojo universitete įvyko projekto baigiamoji konferencija, kurioje pristatyti pasiekti rezultatai ir diskutuota studijų kokybės užtikrinimo problema (ši tema taip pat analizuojama SKC išleistame konferencijai skirtame leidinyje “Studijų kokybės užtikrinimo sistemos modeliavimas pasaulinės patirties kontekste”, 2003).
Konferencijoje dalyvavo per 100 asmenų, atsakingų ir besidominčių studijų kokybe. Dalyvius pasveikino ir apie studijų kokybės užtikrinimo reikšmingumą kalbėjo prof. P. Zakarevičius (VDU studijų prorektorius), S. Vengris (Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius) ir Diana Vilytė (Atviros Lietuvos fondo direktorė).

E. Stumbrys (Studijų kokybės vertinimo centro direktorius) kalbėjo apie Lietuvos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimą kaip apie pirmaeilį dabarties uždavinį. Pranešėjas analizavo, kodėl kokybės klausimas tapo ypatingai aktualus, pabrėždamas dviejų pakopų įdiegimą aukštojo mokslo sistemoje, staigų studentų skaičiaus didėjimą, konkurenciją tarp aukštųjų mokyklų ir bendravimo su socialiniais partneriais trūkumą. E. Stumbrys aptarė studijų programų ir aukštųjų mokyklų akreditavimo procesus, apžvelgė vidinės ir išorinės kokybės užtikrinimo sistemų ypatumus ir pasiūlė išorinio vertinimo tobulinimo gaires.

Konferencijoje pristatyti studijų kokybės vertinimo sistemų lyginamosios analizės rezultatai (prof. K. Pukelis), apžvelgiant Europos šalyse ir JAV diegiamas studijų kokybės vertinimo sistemas. Remiantis kitų šalių patirtimi išskirtos studijų kokybės vertinimo institucijos lygmeniu dimensijos, standartai ir kriterijai (doc. I. Savickiene), taikytini Lietuvos universitetams ir kolegijoms, įvardinti dimensijas apibūdinantys standartai ir kriterijai. Akcentuota, kad priimant sprendimą dėl pasiektų studijų kokybės standartų turi dalyvauti visi aukštosios mokyklos bendruomenės nariai.   

Pranešėjai pristatė tyrimo apie studijų kokybės būklę kai kuriuose Lietuvos universitetuose (A. Valiuškevičiūtė, R. Druskytė, I. Mikutavičienė)  ir kolegijose (M. Misiūnas, V. Tūtlys) rezultatus. Tyrimas buvo atliktas 2003 m. pavasario semestro metu septyniose aukštosiose mokyklose, apklausti beveik 2500 respondentų: studentų, absolventų, dėstytojų, administracijos atstovų ir darbdavių. Išsiaiškinta, kad universitetuose problemiškiausios dimensijos yra materialiniai ištekliai ir studentų pažanga. Tobulintina ir informacijos sklaida organizacijos viduje – informacija administracijai apie studentų ir dėstytojų darbą, o studentams ir dėstytojams – apie administravimo klausimus ir informacija studentams apie vykdomas tarptautinių mainų ir bendradarbiavimo programas.

Konferencijos metu diskusijose aktyviai dalyvavo įvairių Lietuvos universitetų ir kolegijų vadovai bei kiti šių institucijų atstovai, siūlydami, kaip būtų galima tobulinti studijų kokybę Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Konferencijos dalyviai vieningai sutarė, kad ateityje yra būtina tęstinė diskusija ir patirties pasikeitimas švietimo paslaugų kokybės klausimais. Visi taip pat akcentavo, kad studijų kokybės užtikrinime turėtų aktyviau dalyvauti išoriniai veikėjai – absolventai, darbdaviai, politikai ir t. t. Baigiant konferenciją konstatuota, kaip aktualu parengti studijų kokybės sąvokų žodyną, rengti švietimo kokybės užtikrinimo specialistus universitetams ir kolegijos, surasti būdus informacijos sklaidai tarp Lietuvos universitetų ir kolegijų apie naujausius tyrimus ir problemas studijų kokybės klausimais.

Renginiai, skirti studijų kokybės užtikrinimo temai, svarbūs Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenei, besirengiančiai Europos universitetų asociacijos ekspertų vizitui, kurio metu bus įvertinta VDU studijų kokybė instituciniu lygmeniu.


(c) Universitas Vytauti Magni