Atgal á sàraðà  
Senate

Praeitų metų gruodžio 18 dieną įvykusiame Senato posėdyje buvo svarstomi šie klausimai.

1. Viktoro Kuprevičiaus stipendiją Menų instituto Teatrologijos katedros pirmo kurso magistrantui Martynui Petrikui įteikė jos steigėjas Giedrius Kuprevičius.

2. Patvirtintos kai kurios mokslo kryptys, pagal kurias teikiamas daktaro laipsnis.

Rektorius prof. V. Kaminskas paaiškino, kodėl tai reikia daryti. Šiais metais LR Vyriausybė peržiūrėjo visas doktorantūros teises, dalį jų patvirtino, dalies nepatvirtino, jei Lietuvos Mokslo taryba nustatė, kad toje institucijoje nėra pakankamo lygio mokslininkų arba jei Studijų kokybės centras nustatė, kad institucijoje nėra pakankamo mokslo lygio. Rektorių konferencija lapkričio mėnesį priėmė sprendimą, kad pagal Aukštojo mokslo įstatymą mokslo laipsnio teikimas universitetams yra įteisintas įstatymu. Rektorių konferencijos požiūriu, įstatymas yra aukščiau Vyriausybės nutarimo, todėl institucija, turinti universitetinės aukštosios mokyklos teises, turi teisę teikti daktaro laipsnį, o Vyriausybė nustato tvarką, pagal kurią laipsniai teikiami. Rektorių konferencija nusprendė rekomenduoti:
1) universitetų senatams pasitvirtinti tas mokslo kryptis, kuriose jie mano turį pakankamą potencialą teikti mokslo laipsnius; 2) jau teikiant laipsnius laikytis Vyriausybės nustatytos tvarkos.
Mokslo kryptis pristatė Kvalifikacijos komiteto pirmininkas prof. R.Apanavičius. Atskirai pristatomos doktorantūros teisės, kurios anksčiau nebuvo patvirtintos:
Informatikos kryptis. Senatas atviru balsavimu vienbalsiai pritaria, kad VDU būtų teikiamas Informatikos krypties daktaro laipsnis;
Teologija. Senatas atviru balsavimu vienbalsiai pritaria, kad VDU būtų teikiamas Katalikų teologijos krypties daktaro laipsnis;
Psichologijos kryptis. Yra tik du, ne trys mokslininkai, tenkinantys Vyriausybės keliamus reikalavimus. Senatas nutaria netvirtinti šios krypties, kol atsiras trečias mokslininkas.
Sociologijos kryptis. Padėtis panaši į Psichologijos kryptį, nes ją gali atstovauti tik du mokslininkai. Senatas nutaria pasielgti taip pat kaip su Psichologijos kryptimi.
Senato nariai vienbalsiai balsuoja dėl likusių mokslo krypčių: Ekologijos ir aplinkotyros, Biochemijos, Chemijos, Fizikos, Etnologijos, Filologijos, Filosofijos, Istorijos, Menotyros, Edukologijos, Politikos mokslų ir Vadybos ir administravimo.

3. Patvirtinti pirmųjų metų doktorantų vadovai.
Atviru balsavimu Senatas vienbalsiai patvirtino 2003 m. priimtų į dienines ir neakivaizdines studijas doktorantų vadovus.
4. Pakeisti kai kurių doktorantų vadovai.
5. Nutarta pritarti mokslinių konsultantų skyrimui kai kuriems doktorantamseksternams.
6. Padarytos kai kurios redakcinės Studijų reguliamino pataisos.
7. Pertvarkyta Kauno Botanikos sodo struktūra.

Rektorius prof. V.Kaminskas, atsižvelgdamas į Švietimo ir mokslo ministro siūlymus, išdėstytus 2003 11 17 rašte Nr. SR7606152 Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ir Universiteto tarybos pritarimą, siūlo padaryti šiuos Kauno Botanikos sodo struktūros pertvarkymus:
1) įkurti Mokslo skyrių;
2) panaikinti Introdukuotų augalų bei Vaistinių ir uoginių augalų laboratorijas.

Senato nariai vienbalsiai pritarė minėtiems Kauno Botanikos sodo struktūros pertvarkymams.
Po to buvo padaryti tam tikri Kauno Botanikos sodo įstatų papildymai ir pakeitimai.
8. Nutarta vietoj senokai iš mūsų Universiteto išėjusio prof. Zigmo Lydekos VDU Tarybos nariu paskirti prof. Algirdą Avižienį.


(c) Universitas Vytauti Magni