Atgal  sra  
Atsisveikiname su Popiežiumi

Kas siejo Joną Paulių II-ąjį su VDU? Ne tik tai, kad rektoriaus kabinete kabo Jų susitikimą primenanti nuotrauka, kad Popiežiaus palaiminimas skirtas ir visai VDU bendruomenei, kad universitete yra Katalikų teologijos fakultetas.

Noriu tikėti, kad sieja daug daugiau... Ir atsakyti į šį klausimą galime tik mes, kiekvienas asmeniškai... ir visi kartu, priimdami Jo mokymą, jį įgyvendindami ir tapdami šviesesniais žmonėmis, susiejančiais savo žodžius (kalbas) su realiais darbais.

"Jo žodžius ir darbus prisimename ir priimame kaip be galo įtikinantį Kristaus vietininko liudijimą apie Viešpaties gailestingumą, apie nuodėmės tamsą nušviečiantį Amžinojo Gyvenimo pažadą... Jo žodžiai ir darbai buvo viena, Jis buvo tas be galo retas žmonių pasaulyje pavyzdys, kai skelbimas ir gyvenimas, kiekviena ištarmė ir kiekvienas poelgis visiškai sutampa, kai asmuo gyvena tuo, ką šlovina, ko moko ir kam kenčia". Iš Lietuvos Vyskupų rašto.

Gal būtų paprasčiau pasakyti, į ką mane, VDU kapelioną, ne tik kaip kunigą, bet ir kaip žmogų veda Jo asmuo ir mokymas. Iš daugelio jo darbų ir raštų noriu prisiminti, kad šis žmogus norėjo mums perteikti tai, kuo Pats gyveno, kas Jam buvo be galo brangu ir svarbu: Eucharistija ir Marija. Šie metai - Eucharistiniai Metai. Jėzus save paslėpė, visiškai sunaikino, pasilikdamas duonos pavidaluose: "imkite ir valgykite visi", ir taip tapo labai ir lengvai prieinamas ir pažeidžiamas, net bejėgiškai silpnas.

"Jono Pauliaus II-ojo romumas ligos ir mirties akivaizdoje mus persmelkia šventa nuostaba. Iškeliaudamas Šventasis Tėvas mus dar kartą pakvietė: "Nebijokite". Jis mums dar kartą bylojo, kad tik, sekdami Kristų, išties įprasminsime savo laikiną viešnagę šioje žemėje". Iš Iš Lietuvos Vyskupų rašto.

Ir Jo, kaip Popiežiaus, šūkis buvo: "Totus tuus" (visas tavo, o Marija). Jonas Paulius IIasis žinojo, kad žmogui reikia to, kas jį maitintų ne tik duona, bet "Gyvenimą teikiančia duona". Ir žmogui reikia Motinos. Todėl pats Jonas Paulius II-asis, rasdamas Marijoje Motiną, visus prie jos vedė, praturtindamas rožinį šviesos slėpiniais. Ir darė tai ne todėl, kad taip reikėjo, bet kad Pats meldėsi. Pats, radęs Kristų, Jį nešė kitiems ir visus šaukė į Naująją Evangelizaciją, mirties kultūroje kviesdamas kurti Meilės civilizaciją.

VDU kapelionas S. Kazėnas, SJ


(c) Universitas Vytauti Magni