Atgal  sra  
20040112_135601_0.png20040112_140230_2.png20040112_141203_1.pngMieli abiturientai!

Kviečiu Jus studijuoti Vytauto Didžiojo universitete. Universitete Jūs rasite liberaliųjų studijų sistemą: čia priimama studijuoti ne į siauras specialybes, bet į studijų kryptis. Pirmieji dveji studijų metai skirti humanitariniam ir fundamentaliajam lavinimui, užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo mokymui. Studentas pats sudaro savo studijų programą, o specialybę galutinai pasirenka po pirmųjų dvejų studijų metų. Visa tai išskiria Vytauto Didžiojo universitetą iš kitų Lietuvos universitetų ir akademijų. Tokių studijų pagrindinis tikslas – įvairiapusiškai išsilavinęs, laisvas, kūrybingas Universiteto absolventas, gebantis prisitaikyti prie greitai kintančių darbo rinkos sąlygų ir visuomenės poreikių.

Universitete Jūsų laukia gerai įrengtos auditorijos, kompiuterių klasės, laboratorijos, distancinių studijų centras. Du atstatyti Universiteto pastatai ne tik puošia Kauną, bet ir primena mūsų valstybės istoriją. Rektorato rūmuose išlaikytas tarpukario Lietuvos vyriausybių Ministro Pirmininko rezidencijos savitumas. Katalikų teologijos fakulteto rūmai vertinami kaip vieni gražiausių Kauno senamiestyje. Juose įrengta Didžioji aula neabejotinai yra viena gražiausių ir puošniausių salių Lietuvoje. Kitame šių rūmų perle – koplyčioje – Jūs galėsite susikaupti prieš sunkų egzaminą ar apmąstyti kitus Jums svarbius sprendimus.

Universitete Jūs rasite modernią biblioteką, kuria galėtų didžiuotis ir ne vienas užsienio universitetas. Devyniose bibliotekos skaityklose yra per 500 darbo vietų, iš kurių daugiau kaip 70 kompiuterizuotos, jos aprūpintos naujausia technika ir prijungtos prie interneto. Tuo pasigirti negali nė vienas kitas Lietuvos universitetas.

Universitetas bendradarbiauja su daugeliu Europos, Amerikos ir Japonijos universitetų, todėl nemaža dalis studentų gali išvažiuoti studijuoti į užsienį. Europos Sąjungos programos, ypač Socrates/ Erasmus ir Campus Europae, siūlo intensyvius studentų mainus, kurie atveria duris ne tik mūsų studentams semestrą ar visus metus studijuoti Europos universitetuose, bet ir užsieniečiams studijuoti pas mus.

Universitete Jūs sutiksite šauniausius Lietuvos studentų lygos krepšininkus, kurie du kartus iš eilės iškovojo čempionų taurę – to nepavyko dar nė vienam kitam Lietuvos universitetui. Moderniame Sporto centre Jūs galėsite atgaivinti mokslo „nualintą“ kūną ar siekti „tobulos“ figūros. Tų, kurie myli šokį, dainą, skambų žodį, laukia vieni geriausių studentiškų meno kolektyvų: šokių ansamblis „Žilvitis“, kamerinis merginų choras, folkloro ansamblis, Retorių teatras.

Tikiu, kad Jūs, merginos ir vaikinai, į Universitetą sugūžėsite iš visos Lietuvos – ir iš didžiausių miestų, ir iš rajonų centrų, ir iš tolimų kaimelių. Tad linkiu sėkmingai peršokti gana aukštai iškeltą konkurso kartelę. Tikiu, kad po ketverių metų Lietuvos ūkis, švietimas, mokslas ir kultūra sulauks gausaus būrio humanistinės orientacijos Universiteto absolventų, suvokiančių savo sprendimų prasmę bei atsakomybę tautai ir valstybei.
Rektorius prof. Vytautas KAMINSKAS


Laukiame Jūsų Vytauto Didžiojo universitete

Studijų prorektorius prof. Povilas ZAKAREVIČIUS
20040112_142629_3.png1989-ųjų metų pavasarį atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas 2004-ųjų metų rudenį pradės šešioliktuosius mokslo metus.

Atkurtas universitetas nuo pirmųjų dienų stengėsi perimti geriausių užsienio universitetų patyrimą, modernias studijų organizavimo sistemas. Svarbiausia universiteto veiklos nuostata tapo akademinė laisvė, pagrindinis tikslas – rengti plataus profilio humanistinės orientacijos absolventus Lietuvos mokslui, kultūrai, švietimui ir ūkiui. Jau 1990-aisiais metais atsirado bendra pirmųjų dvejų metų humanitarinio ir fundamentinio lavinimo programa, kuria siekiama ugdyti visapusiškai išsilavinusį, laisvą, kūrybingą žmogų.

Universitetas 1991-aisiais metais pirmasis Lietuvoje įvedė kelių pakopų studijas, kurias baigus suteikiami bakalauro ar magistro kvalifikaciniai laipsniai, taip pat daktaro mokslo laipsnis. Liberaliųjų studijų principas, dėmesys užsienio kalboms ir kompiuteriniam raštingumui taip pat išskiria universitetą iš kitų šalies aukštųjų mokyklų.

Per penkiolika metų universitetas tapo humanitarinių ir socialinių, teologijos ir menų, politikos ir teisės mokslų centru Kaune. Išplėtotos ir modernios tiksliųjų mokslų studijos – informatika, aplinkotyra, biologija, matematika, fizika. 2004-ųjų metų pradžioje universitetas turi beveik 8500 studijuojančiųjų – apie 6200 bakalauro studijų studentų, per 2100 magistrantų, 190 doktorantų. Universitete dirbantys dėstytojai ir mokslo darbuotojai užima 380 etatų, iš jų profesorių – 70, docentų – 150. Atkurto universiteto diplomai įteikti 5200 bakalaurų, 2880 magistrų, 192 mokslų daktarų.

Prioritetinėmis studijomis universitete tapo magistrantūra ir doktorantūra, reikalaujančios aukštos pedagoginio mokslo personalo kvalifikacijos. Todėl universitetas atvėrė auditorijų ir laboratorijų duris žymiausiems mokslo institutų mokslininkams, 1993-aisiais metais įkurdamas pirmąją Lietuvoje mokslo ir studijų asociaciją. šią asociaciją kartu su universitetu sudaro ir 14 mokslo institutų: Lietuvos istorijos, Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros ir tautosakos, Lietuvos filosofijos ir sociologijos, Biochemijos, Matematikos ir informatikos, Puslaidininkių fizikos, KMA Psichologijos ir reabilitacijos, Architektūros ir statybos, Lietuvos miškų. Universitetas turi teisę suteikti 19os mokslo krypčių ir šakų daktaro mokslo laipsnį. Profesoriaus ir docento pedagoginiai mokslo vardai suteikiami humanitarinių, socialinių, fizinių ir biomedicinos mokslų srityse.

Universitetas palaiko ryšius su keliomis dešimtimis šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos universitetų. Specialios pasikeitimo studentais ir dėstytojais programos sudarytos su Bergeno universitetu Norvegijoje; Roskildės – Danijoje; Gioteborgo, Linkopingo, Vaxjo – švedijoje; Greifsvaldo, Hohenheimo, Zittau/Gorlitz – Vokietijoje; Poitiers, Du Maine, Pierre et Marie Curie – Prancūzijoje; Parmos ir Bokoni – Italijoje; Alabamos, Fordhamo, Creightono, Lojolos, Seton Hallo – JAV; Kansai Gaidai, Tarptautiniu krikščioniškuoju ir Vasedos – Japonijoje; Krokuvos, Poznanės, Liublino – Lenkijoje; Katalikiškąja Liuveno verslo vadybos mokykla Belgijoje, Latvijos universitetu. 1997aisiais metais universitete įsteigta Baltijos studijų programa užsienio studentams.

Per Studentų atstovybę įgyvendinamos studijuojančiųjų teisės sprendžiant jų akademines, socialines ir kultūros problemas.

Universiteto veikla grindžiama autonomijos ir akademinės laisvės principais. Jam vadovauja rektorius, padedamas Rektorato, kurį sudaro prorektoriai, fakultetų dekanai ir kitų studijų bei mokslo padalinių vadovai. Senatas, susidedantis iš 46 universiteto, asocijuotų institutų ir išeivijos mokslininkų bei studentų, yra aukščiausias universiteto sprendžiamasis organas.

Pirmoji studijų pakopa – bakalauro studijos

Vytauto Didžiojo universiteto bakalauro studijose yra 24 studijų programos. šių studijų trukmė – 4 metai (8 semestrai). Semestras tęsiasi 15 savaičių (neskaitant egzaminų sesijoms skirto laiko).

Studijų metu studentas privalo įvykdyti ne mažiau kaip 160 kreditų programą. Vienas kreditas – tai 40 studento darbo valandų, atliktų įvairiomis studijavimo formomis (paskaitos, praktiniai užsiėmimai, namų užduočių vykdymas, individualus savarankiškas darbas ir kt.).

Stojantieji į universiteto bakalauro studijas priimami į fakultetus, neskirstant į programas. Studijų programą (specialybę) konkurso tvarka galima pasirinkti pasibaigus antriesiems studijų metams. ši tvarka netaikoma tik filologinių programų studentams.

Bakalauro studijos skiriamos į du etapus: pirmąjį, kurio metu studijuojami bendrieji visiems universiteto studentams bei įvadiniai fakultetų dalykai (1 ir 2 metai), ir antrąjį, kurio metu pagrindinis dėmesys skiriamas programų (specialybių) dalykų studijoms (3 ir 4 metai). šių dviejų etapų metu studijuojamos keturios dalykų grupės.

Pirmoji (A) grupė – visiems studentams privalomi dalykai.

Antroji (B) grupė – dalykai, pasirenkami iš 4 privalomų sąrašų.

Trečiąją (C) grupę sudaro privalomi programos (specialybės) dalykai. Įvadiniai šios grupės dalykai studijuojami 1 ir 2 studijų metais, pagrindiniai – 3 ir 4 studijų metais.

Ketvirtoji (D) grupė – laisvai pasirenkami dalykai iš papildomo sąrašo, kurio pagrindą sudaro užsienio kalbos, arba iš kitų fakultetų programinių dalykų sąrašų.

Pirmojo etapo metu studentas turi: išlaikyti visiems universiteto studentams privalomų dalykų egzaminus; pasirinkti po vieną dalyką iš 4 privalomų dalykų sąrašų ir išlaikyti jų egzaminus; išlaikyti įvadinių fakulteto dalykų egzaminus. Savo nuožiūra jis gali laisvai pasirinkti vieną arba kelis dalykus ir išlaikyti jų egzaminus.

Studentai priimami į fakultetus, taigi dalis jų turi galimybę per pirmuosius šio etapo metus persiorientuoti ir pereiti į kitus fakultetus.

Antrojo etapo metais studentas turi išlaikyti studijų plane numatytų programos (specialybės) privalomų dalykų egzaminus ir savo nuožiūra laisvai pasirinktų dalykų egzaminus.

Pirmojo ir antrojo etapų metu laisvuosius dalykus sistemingai pasirinkdamas iš kito fakulteto programinių dalykų sąrašo studentas gali, baigdamas pagrindinę programą, įgyti gretutinės programos pagrindų pažymėjimą.

Studijos baigiamos aštuntojo semestro metu parengus ir po egzaminų sesijos fakulteto komisijoje apgynus bakalauro diplominį darbą.

Mieli abiturientai! Laukiame Jūsų Vytauto Didžiojo universitete. Įstoję pas mus – neapsiriksite!


(c) Universitas Vytauti Magni